Mindfulness
in de traditie van Thich Nhat Hanh

Programma Jaartraining 2019 Aandachtig leven in de wereld

Programma Jaartraining 2019 Aandachtig leven in de wereld door Bettina Romhardt
Nederlandse vlagInhoud van de weekends: [English see below]

18 - 20 jan 2019: Werkelijk aanwezig zijn, presentie: “ik ben hier voor mijzelf, ik ben hier voor jou”

 • De vreugde van het zijn aanraken
 • Volle aandacht op de adem, op het lichaam
 • Stoppen, gas terug nemen, tot rust komen, shamata
 • Aandachtig omgaan met mezelf: acceptatie, vriendelijkheid, liefde, volle goedheid voor alles, wat zich in lichaam en geest afspeelt
 • Verankering in het dagelijks leven, persoonlijke oefendoelen

10-12 mei 2019: De tuin van het bewustzijn cultiveren: “geen modder, geen lotus”

 • Heilzame, gezonde omgang met emoties en geestestoestanden
 • De weg naar heling en transformatie
 • Goede voeding voor de geest: bewust consumeren
 • De 3 dharmazegels: vergankelijkheid, niet-zelf, nirvana

30 aug - 1 sept 2019Bevrijding door inzicht: weet je het zeker?”

 • Over denken en niet-denken
 • Identificatie met gedachten loslaten, overtuigingen loslaten
 • Waarneming, illusie en werkelijkheid
 • De twee waarheden / werkelijkheden
 • De transformerende kracht van de aarde-aanrakingen

29 nov - 1 dec 2019: Van afgescheidenheid naar verbondenheid: “de geest van liefde cultiveren

 • Liefdevolle aandacht in ons denken, woorden en daden
 • De 4 brahmavihara’s: de 4 elementen van ware liefde
 • Toegepaste ethiek: de 5 en de 14 aandachtsoefeningen in de traditie van Thich Nhat Hanh
 • Met de ogen van Interzijn het dagelijks leven bezien
engelse vlagContents of the 4 weekends:

18-20 Jan 2019: Being Really Present: “I am here for me, I am here for you

 • Touching the joy of Being
 • Practice of mindful breathing and mindful observation of the body
 • Practice of stopping, slowing down, calming down, shamatha
 • Establishing a mindful relationship with myself: developing acceptance and loving kindness for all arising within body and mind
 • Finding  personal doors of practice

10-12 May 2018: Cultivating the garden of our consciousness“no mud, no lotus

 • Taking good care of emotions and mental formations
 • Ways of healing and transformation
 • Wholesome food for the mind: mindful consumption
 • The 3 dharma seals: impermanence, non-self, nirvana

30 Aug -1 Sept 2019: Liberation by insight: “are you sure?”

 • About thinking and non-thinking
 • Letting go of identification with thoughts and convictions
 • Perception, illusion and reality 
 • The two truths
 • The transforming power of touching the earth

29 Nov- 1 Dec 2019: From discrimination to connectedness: “cultivating the mind of love

 • Loving kindness in thoughts, words and actions
 • The 4 brahmaviharas: the 4 elements of true love
 • Applied ethics: the 5 and 14 Mindfulness trainings in the tradition of Thich Nhat Hanh
 • Looking with the eyes of interbeing
Logo Leven in Aandacht

Nieuwsbrief Aanmelding

Copyright © 2018 Leven in Aandacht. Alle rechten voorbehouden